Occupy Boston - Dewey Square (Boston, MA)
Taken November 25, 2011

Occupy Boston - Dewey Square (Boston, MA)

Taken November 25, 2011

  1. bostonandbeyond posted this